Rekisteriseloste

Henkilötietorekisterin kuvaus henkilötietolain (523/99) 10 §: n mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Fiskars Finland Oy Ab (jäljempänä "Fiskars")
Y-tunnus: FI19036089
Hämeentie 135 A, postilokero 130, FI-00560 Helsinki
Puh. +358 20 43 910
Faksi: +358 9 604 053

2. Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö

Functional Products Brand & Integrated Marketing Communications
c/o Fiskars Finland Oy Ab
Puh. +358 20 43 910
Sähköposti: functional.bimc@fiskars.com 

3. Henkilörekisterin nimi

Asiakastietorekisteri. Fiskarsin asiakas- ja muihin yhteistyösuhteisiin perustuva rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden ja muiden yhteistyösuhteiden hoitaminen, hallinto, markkinointi ja etämyynti sekä Fiskarsin, Fiskars-konserniin kulloinkin kuuluvien yritysten ja Fiskarsin franchisingketjuun kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Rekisteröityjä tietoja voidaan käyttää Fiskarsin ja/tai sen tytäryhtiöiden, myös Fiskarsin franchisingketjuun kuuluvien yritysten ja yhteistyökumppaneiden, markkinointiin, liiketoiminnan kehittämisen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Tällainen tarkoitus voi olla suoramarkkinointi myös sähköisessä muodossa sekä kohdennettu markkinointi. Jotta rekisteröidylle henkilölle voidaan tarjota etuja, tarjouksia ja muuta hänen henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiinsa liittyvää sisältöä, rekisteröityjä tietoja voidaan analysoida ja käyttää yhdessä muiden tietojen kanssa profiilien ja ryhmien muodostamiseksi. Profiileja ja ryhmiä käytetään markkinoinnin kohdentamiseen ja muuhun viestintään rekisteröidyn henkilön todennäköisten kiinnostuksen kohteiden perusteella. Tietoja voidaan myös siirtää mihin tahansa muihin Fiskarsin asiakasrekistereihin.

Fiskars voi ulkoistaa tietojen käsittelyn kolmantena osapuolena toimiville palveluntarjoajille.

5. Henkilörekisterin sisältö

Henkilörekisteri voi sisältää seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja tai niiden muutoksia:

Perustiedot, esimerkiksi:
nimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, osoitteet, ammatti tai tehtävänimike, yrityksen nimi ja yhteystiedot, siviilisääty, perheen koko, nimimerkki ja valokuva

Tuotteen rekisteröintiin tai muuhun tavoitteelliseen toimintaan liittyvät tiedot, esimerkiksi:
Fiskarsin palvelujen eli esimerkiksi erilaisten asiakasohjelmien käyttöön liittyvät tunnistetiedot: asiakasnumero, käyttäjänimi ja salasana; tiedot tehdyistä ostoksista; tuoterekisteröinnit (mukaan lukien takuurekisteröinnit); asiakkuuden alkamispäivä; laskutukseen, perintään ja takuisiin liittyvät tiedot; rekisteröidyn henkilön ilmoittamat kiinnostuksen kohteet; asiakaspuhelujen tallenteet; suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä rekisteröidyn henkilön toiminta Fiskarsin verkkosivustossa ja mobiilipalveluissa, mukaan lukien selaimeen lähetetyt evästeet ja niiden avulla saadut tiedot (kuten IP-osoite ja rekisteröidyn henkilön toiminta Fiskarsin verkkosivustossa) sekä rekisteröidyn henkilön toiminta Fiskarsin sosiaalisen median kanavissa

Tarjouksiin ja ostoksiin liittyvät tiedot ja muu viestintä, esimerkiksi:
rekisteröidylle henkilölle suunnatut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö; asiakas- tai yhteistyösuhteeseen liittyvät palautteet, vaatimukset sekä muu viestintä ja toimenpiteet; Fiskarsin myymälöissä, tehtaanmyymälöissä ja verkkokaupoissa tehdyt ostokset; ostopäivä, ostetut tuotteet (tuotteiden määrä ja hinta sekä ostosten kokonaissumma), tuotteisiin, takuisiin sekä tavaroiden käsittelyyn, jakeluun ja palauttamiseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä henkilöiltä lähinnä asiakas- tai muun yhteistyösuhteen alussa ja sen aikana. Tietoja voidaan kerätä myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla silloin, kun rekisteröity henkilö käyttää Fiskarsin sähköisiä palveluja jollakin päätelaitteella. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä kolmansilta osapuolilta lain sallimissa rajoissa.

Tietoja voidaan kerätä Fiskarsin ja sen tytäryhtiöiden, myös Fiskarsin franchisingketjuun kuuluvien yhtiöiden, muista rekistereistä.
Henkilötietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä sekä julkisista rekistereistä ja muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Fiskars voi luovuttaa tietoja sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa Fiskarsin yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity henkilö ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen vastaanottaja ei saa luovuttaa tietoja edelleen.

Fiskars voi myös luovuttaa ja siirtää tietoja sellaisiin EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin yhteisöihin, joiden kanssa Fiskars on sopinut kirjallisesti suomalaisen tietosuojatason noudattamisesta sovellettavan Suomen lainsäädännön mukaisesti tai luovutukselle on muu oikeudellinen peruste.
Fiskars voi siirtää henkilötietoja Fiskarsin suoramarkkinointirekistereihin asiakas- tai muun suhteen päätyttyä, ellei rekisteröity henkilö ole tätä kieltänyt.

8. Henkilörekisterin suojaus

Vain nimetyillä Fiskarsin työntekijöillä tai Fiskarsin puolesta tai sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilörekisterin tietokantoja hyödyntäviin sovelluksiin rekisterinpitäjän myöntämien henkilökohtaisten käyttöoikeuksien nojalla. Työntekijöiden tarpeisiin on luotu eritasoisia käyttäjätilejä, joiden ansiosta työntekijät voivat suoriutua työtehtävistään. Järjestelmät on suojattu palomuurilla, joka estää pääsyn henkilörekisterin tietoihin Fiskarsin ulkopuolelta.

Asiakirjoja, jotka sisältävät manuaalisesti käsiteltäviä tietoja, asiakastietoja ja yhteistyökumppaneihin liittyviä tietoja, säilytetään esikäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa tiloissa. Vain nimetyillä Fiskarsin työntekijöillä tai Fiskarsin puolesta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy manuaalisesti käsiteltäviin tietoihin.

Kaikilla Fiskarsin työntekijöillä sekä Fiskarsin puolesta tai sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on velvollisuus pitää salassa kaikki työtehtäviensä kautta tietoonsa saamat henkilötiedot.

9. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusta koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti henkilötietojen käsittelystä vastaavalle henkilölle. Pyyntö on allekirjoitettava. Pyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän pääkonttorissa osoitteessa Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki. 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovutus suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidekyselyjä varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Lisäksi rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelystä vastaavaa henkilöä korjaamaan virheelliset tiedot ja poistamaan rekisteröidyn henkilön tiedot rekisteristä.